Nhà kho Isreal

1. 2017,09 dự án Isreal cho kho gỗ thành phẩm.