సిఎన్‌సి టవర్

బీజింగ్ లో CNC టవర్

ఉక్కు నిర్మాణం టవర్