சி.என்.சி டவர்

பெய்ஜிங்கில் தேசிய காங்கிரஸ் டவர்

எஃகு அமைப்பு கோபுரம்