ඊජිප්තුවේ අප්‍රිකාවේ වානේ ව්‍යුහ වැඩමුළුව

ව්‍යාපෘති නම: ECOPLAST SA වැඩ සාප්පුව

ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණය: 80m * 24m * 7m * 2units

ව්‍යාපෘති ස්ථානය: ටෙඩා කලාප සොක්නා, ඊජිප්තුව

ඇණවුම් කාලය: 2018-12

ඉදිකිරීම් කාලය: 2019.11-2019.12

වානේ ව්‍යුහය (19)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (16)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (25)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (30)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (34)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (38)වානේ ව්‍යුහ ගොඩනැගිල්ල (43)