සීඑන්සී කුළුණ

බෙයිජිං අතර CNC ටවර්

වානේ ව්‍යුහ කුළුණ