නයිජීරියා කුකුළු නිවස

නයිජීරියා කුකුළු මන්දිරය බ්‍රොයිලර් 25000 ක් සඳහා

ප්‍රමාණය: 100m * 12m * 2.5m

වර්ගය: බිමෙහි කි.ග්‍රෑ. 25000 බ්‍රොයිලර්

ප්‍රමාණය: නිවාස 5 යි

微 信 图片 _20170601095634
වානේ ව්‍යුහය කුකුළු නිවස