ඉස්රියල් ගබඩාව

1. 2017.09 ලී ගබඩා සඳහා Isreal ව්යාපෘතිය අවසන්.