බහාලුම් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය

නිවාස විකිණීම සඳහා බහාලුම් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය සඳහා දේශීය වේ. එය ක්‍රියාවට නංවමින් අඩි 20 ක බහාලුම් ඒකක 15 ක් සහ අඩි 40 ක බහාලුම් 4 ක්

964a5df1