ව්යාපෘති

ලී ගබඩා සඳහා 2017,09 Isreal ව්යාපෘතිය අවසන්.

1

1

1

1

2.2018.01 ව්යාපාරික මධ්යස්ථාන, දේශීය බහාලුම් නිවසක් ව්යාපෘතිය කන්ටේනර් 20ft ක්රියාවලිය මුළු ඒකක 15 හා බහාලුම් 40ft ක කොටින්ව පරාජය 4 යන්නේ