സിഎൻ‌സി ടവർ

ബേഷിംഗ് ൽ എസ്എല് ടവർ

ഉരുക്ക് ഘടന ടവർ