ഇസ്രിയൽ വെയർഹ house സ്

1. ൨൦൧൭.൦൯ മരം വെയർഹൗസ് വേണ്ടി ഇസ്രെഅല് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി.