പദ്ധതികൾ

മരം വെയർഹൗസ് വേണ്ടി 2017,09 ഇസ്രെഅല് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി.

1

1

1

1

ബിസിനസ് സെന്റർ 2.2018.01 ആഭ്യന്തര കണ്ടെയ്നർ വീട്ടിൽ പദ്ധതി ൨൦ഫ്ത് കണ്ടെയ്നറുകളുടെ പ്രക്രിയ ആകെ 15 കാറുകളും ൪൦ഫ്ത് കണ്ടെയ്നറുകളുടെ 4 ഉനിസ് തുടരുന്നു