ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಟವರ್

ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಸಿ ಟವರ್

ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆ ಗೋಪುರ