សិក្ខាសាលារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែកនៅអាហ្វ្រិកអេហ្ស៊ីប

ឈ្មោះគម្រោង៖ អ៊ែកស៊ីអិលអេសអេស Work shop

ទំហំអាគារ៖ ៨០ ម * ២៤ ម * ៧ ម * ២ ថ្ងៃ

ទីតាំងគំរោងៈ Teda Zone Sokhna ប្រទេសអេហ្ស៊ីប

ពេលវេលាបញ្ជាទិញ: 2018-12

ពេលវេលាសាងសង់៖ ២០១៩.១១-២០១២

រចនាសម្ព័ន្ធដែក (១៩)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (១៦)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (២៥)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (៣០)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (៣៤)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (៣៨)អគាររចនាសម្ព័ន្ធដែក (៤៣)