ផ្ទះបសុបក្សីនីហ្សេរីយ៉ា

ផ្ទះបសុបក្សីនីហ្សេរីយ៉ាសម្រាប់កូនមាន់ ២៥០០០ ក្បាល

ទំហំ៖ ១០០ ម * ១២ ម * ២,៥ ម

ប្រភេទ៖ កូនមាន់ ២,២០០ គីឡូក្រាម ២៥០០០ ក្បាលនៅលើដី

បរិមាណ: ផ្ទះចំនួន ៥

微信图片 _20170601095634
រចនាសម្ព័ន្ធបសុបក្សីផ្ទះបសុបក្សី