ឃ្លាំងអ៊ីសារ៉េត

1. 2017.09 គម្រោង Isreal សម្រាប់ឃ្លាំងឈើបានបញ្ចប់។