មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកុងតឺន័រ

មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកុងតឺន័រសម្រាប់លក់ផ្ទះ។

គម្រោងនេះគឺក្នុងស្រុកសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម។ វាកំពុងដំណើរការសរុបចំនួន ១៥ គ្រឿងនៃកុងតឺន័រ ២០ ហ្វីតនិង ៤ យូនីតចំនួន ៤០ ធុង

៩៦៤a៥df១