គម្រោង

2017,09 គម្រោង Isreal សម្រាប់ឃ្លាំងឈើបានបញ្ចប់។

1

1

1

1

2.2018.01 គម្រោងផ្ទះធុងក្នុងស្រុកសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបន្តដំណើរសរុប 15 គ្រឿង 20ft និង 4 Unis ធុងនៃ 40ft ធុង