સી.એન.સી. ટાવર

બેઇજિંગમાં CNC ટાવર

સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર ટાવર