انبار Isreal

1. 2017.09 پروژه خاور ذخیره سازی چوب به پایان رسید.